Obec Vítkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Materská škola

Školský vzdelávací program s názvom „K nebu tvorivosti“ má naša materská škola zostavený, tak aby rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v ŠVP, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v Školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja MŠ, v súčinnosti s podmienkami MŠ, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

Základným krédom našej MŠ je S N A H A.

S –spolupráca   (podporovať spoluprácu u detí)

N – náročnosť  (rešpektovať jedinečnosť a individualitu každej osobnosti)

A – aktivita  (viesť deti k aktivitám)

H – hravosť (vytvárať podnetné a hravé prostredie pre komplexný rozvoj každého dieťaťa)

A – aktualizácia (využívať nové metódy vo VVP a podporovať tak rozvoj tvorivosti, fantázie, problémového učenia a sebahodnotenia detí)

Adresa:                                                                                                   Riaditeľka :  

Vítkovce 20, 053 63 Spišský Hrušov                               Mgr. Danka Mikulová