Obec Vítkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do MŠ

 02.05.2019

OZNAM

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020

Materská škola, Vítkovce 81, 05363

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Riaditeľka materskej školy Vítkovce 81, 053 63 po odsúhlasení zriaďovateľom obce Vítkovce oznamuje :

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch

od 02. 05. 2019 do 31. 05. 2019 v čase od 7:00-14:00 hod.

Žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať na adrese : MŠ Vítkovce 81, 053 63.   
Budú sa prijímať len kompletne vyplnené žiadosti s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .

K zápisu je potrebné priniesť:

1. Písomnú žiadosť zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa do MŠ /tlačivo vyzdvihnete priamo v MŠ.
2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. (Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí).
3. Občiansky preukaz zákonného zástupcu / na overenie uvedených údajov/

Zákonné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ
Prednostne sa prijímajú:

a/ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku / v znení §59 ods. 2 zákona č. 245/ 2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon),
b/ deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
c/ deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí

Deti mladšie ako tri roky možno prijať výnimočne len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

Poradie podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa do MŠ.

Vo Vítkovciach dňa 29. 4. 2019                                                          Mgr. Dana Mikulová

                                                                                                                Riaditeľka MŠ1 2 3 4 5 6