Obec Vítkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výberové konanie na riaditeľku ZŠ

 09.05.2019

OBEC VÍTKOVCE, 053 63 Vítkovce

tel.č.: 053/ 44 92 129, fax: 053/42 99 129

IČO: 00 329 746; DIČ: 2020717930; č.ú: 341 651 5001/5600

e-mail: obecvitkovce@levonetmail.sk, web:www.obecvitkovce.sk

Vítkovce, 09.05.2019

Obec Vítkovce v súlade s §3 a 4 zákona č. 596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľka Základnej školy, Vítkovce 53, 053 63 Vítkovce

 s predpokladaným nástupom od 01.07.2019

 Uchádzači o funkciu musia spĺňať:

 1. kvalifikačné predpoklady :
 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadovaného pre príslušný druh a stupeň školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • absolvovanie I. atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 1. iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciu:
 • osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť školskej legislatívy základnej školy

Požadované doklady:

 1. Prihláška do výberového konania
 2. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( kópie, nemusia byť overené)
 3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 4. Profesijný životopis
 5. Písomky návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ – v rozsahu dvoch strán
 6. Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady
 7. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle   zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch

Prihlášky je potrebné doručiť do 30.05.2019 do 8:00 v zalepenej obálke označenej  ,, NEOTVÁRAŤ – Výberové konanie  - ZŠ“ na adresu : Obec Vítkovce, Vítkovce 99, 053 63 Vítkovce. termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky najmenej 7 dni pred jeho začatím.

                                                                                                              

                                                                                               Peter Dirda

                                                                                               starosta obce


1 2 3 4 5 6