Obec Vítkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výberové konanie na MOPS

 05.06.2019

OBEC VÍTKOVCE

Vítkovce  99, 053 63 Spišský Hrušov

 vyhlasuje výberové konanie na

 4  pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby  -  MOPS

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.06.2019 (streda)  o 9,00 hod.

v priestoroch  Obecného úradu Vítkovce - zasadačka obecného úradu.

Záujemcovia o pracovné miesto môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť:

osobne do podateľne Obecného úradu vo Vítkovciach alebo poštou poštou v zalepenej obálke na adresu:  Obecný úrad Vítkovce č.99, 053 63 Spišský Hrušovs označením obálky “VK – MOPS – NEOTVÁRAŤ “.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 12.06.2019 (streda).  (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke) .

Záujemcovia, ktorých žiadosti vo výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania .

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom,
 3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace potvrdzujúci bezúhonnosť v oblasti trestných činov podľa 1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.      a akéhokoľvek zločinu v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., originál,
 4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky, kópia,
 5. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa zákona 18//2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena rómskej občianskej hliadky sú:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie (povinná školská dochádzka) v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
 • vek minimálne 18 rokov
 • bezúhonnosť – budúci zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin
 • dobrý zdravotný stav

Výberové kritériá na pozíciu člena MOPS sú:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny – výhoda
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity) – výhoda
 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike
 • vysporiadané záväzky voči Obci Vítkovce

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí k žiadosti priložia všetky požadované prílohy a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je územie obce Vítkovce.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. júl 2019.

 Rozsah úväzku Pracovný pomer bude uzavretý na polovičný pracovný úväzok, t.j. 0,5.

Náplň práce občianskej hliadky

 • zúčastňovať sa všetkých školení, kurzov, seminárov, poučovania a pod., ktoré budú v rámci projektu organizované pre zvýšenie kvalifikácie členov MOPS
 • pomáhať v činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov
 • asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty medzi príslušníkmi MRK ako aj konflikty v celej obci
 • dohliadať  na  dodržiavanie   verejného   poriadku  pri  organizovaní  kultúrnych,  športových  a iných akcií
 • dohliadať na dodržiavanie nočného pokoja v marginalizovaných rómskych komunitách
 • monitorovať    okolie    rodinných    domov,    obydlí    a iného    súkromného    majetku v marginalizovaných rómskych komunitách
 • monitorovať a vykonať činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi
 • dohliadať nad poškodzovaním súkromného a verejného majetku
 • dohliadať nad miestami, v ktorých dochádza k stretávaniu sa maloletých detí v neskorých večerných hodinách v záujme prevencie užívania drog a iných návykových látok
 • asistovať pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov veku, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21,00 hod. na verejných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje
 • zisťovať dôvody prečo sa maloleté deti nezúčastňujú povinnej školskej dochádzky
 • upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi a na zákaz vypaľovania trávy a zákaz zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný vznik požiaru
 • monitorovať a oznamovať vznik nelegálnych skládok odpadu
 • monitorovať a ohlasovať nelegálny odber elektrickej energie, vody a pod.
 • monitorovať drobné násilné činy (napr. hádzanie kameňov do áut, škrabanie laku na autách, sprejovanie stien a pod.) a vykonávať operatívne zákroky na zabránenie tomuto konaniu deťmi a mladistvými
 • pomáhať pri výkone činnosti mestskej polície alebo policajného zboru v osadách
 • zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas príchodu do školy a odchodu zo školy, na cestných komunikáciách a zabezpečovať ich bezpečný prechod cez priechod pre chodcov
 • viesť dennú evidenciu o počte riešených udalostí počas výkonu práce
 • vykonávať ďalšie práce podľa pokynov pracovníka, zodpovedného za realizáciu projektu.

Informácie o projekte Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Vítkovce  (MOPS) sú zverejňované na  http://www.obecvitkovce.sk

V obci Vítkovce 04.06.2019

                                                                                                 Peter Dirda, v. r.

                                                                                                 starosta obce Vítkovce1 2 3 4 5 6