Obec Vítkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

oznámenie o predaji pozemku obchodnou verejnou súťažou

 27.07.2020

Oznámenie o predaji pozemku obchodnou verejnou súťažou

Uznesenie č.17/2020

A: Obecné zastupiteľstvo v obci Vítkovce schvaľuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

- nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Vítkovce, nachádzajúca sa v časti obce Vítkovce : - parcela C KN parc. č. 943/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, parcela C KN parc. č. 943/3 o výmere 11m2 v k. ú. Vítkovce.

B: schvaľuje komisiu pre obchodnú verejnú súťaž v zložení : 1. Margita Dirdová , 2. Ing. Alena Janovcová, 3. Jozef Pavlík

C: schvaľuje tieto obchodné podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Meno : Obec Vítkovce

Sídlo: Obecný úrad Vítkovce č. 99, 053 63 Spišský Hrušov

tel.: 053/ 449 2129

mobil: 0910 261 888

e-mail: obecvitkovce@levonetmail.sk

web. Sídlo : https://www.obecvitkovce.sk/

Zverejnené na internetovej stránke Obce Vítkovce dňa : 27.7.2020

Vyhlasovateľ: Obec Vítkovce

Sídlo: Vítkovce 99, 053 63 Vítkovce

Zastúpený: Peter Dirda , starosta obce

IČO: 00329746 Bankové spojenie: a.s.:

Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Spišská Nová Ves

Číslo účtu: SK85 5600 0000 0034 1651 5001

v ďalšom texte len „Obec Vítkovce“ alebo „vyhlasovateľ“)

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

-nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Vítkovce, nachádzajúca sa v časti obce Vítkovce : - parcela C KN parc. č. 943/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, a parcela C KN parc.č. 943/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, v k. ú. Vítkovce.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

I.                    Úvodné ustanovenie

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a uznesením Obecného zastupiteľstva v obci Vítkovce č. 17/2020 zo dňa 20.07.2020.

II.                 Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to : 

· nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Vítkovce, nachádzajúca sa v časti obce Vítkovce : - 

parcela C KN parc. č. 943/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, a parcela C KN 

parc.č. 943/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2v k. ú. Vítkovce,. 

·Minimálna cena za 1 m2 predávanej plochy je 6,00 €/m2 . Vyhotovenie geometrického plánu 

zaplatí kupujúci.

III.               Časový plán súťaže: 

·         Vyhlásenie súťaže sa uskutoční dňa: 27.7.2020 t.j /pondelok/.

·         Ohliadka nehnuteľnosti bude umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so

starostom obce – Petrom Dirdom– č. t. 0910 261 888 , po zverejnení súťaže. 

·         Ukončenie predkladania cenových ponúk do súťaže do 27.8.2020 do 12,00 hod.

·         Vyhodnotenie ponúk uskutoční 3 – členná komisia schválená obecným zastupiteľstvom

dňa 28.8.2020 o 16,00 hod. 

·         Oznámenie vybranej ponuky: do desať pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

·         Uzatvorenie kúpnej zmluvy bude uskutočnené do 7.09.2020.

IV.              Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

·         Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej

súťaže na internetovej stránke Obce Vítkovce dňa 27.7.2020. 

·         Navrhovateľ predkladá cenovú ponuku za pozemok. Ak podá navrhovateľ viac ponúk, bude   akceptovaná ponuka s  najvyššou cenou. 

·         Forma podávania ponúk je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII. Týchto podmienok verejnej obchodnej súťaže. 

·         Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje ponuky a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t. j. do 27.08.2020 do 12,00 hod . 

·         Vyhlasovateľ – Obec Vítkovce vyhodnotí predložené ponuky dňa 28.08.2020 o 16,00 hod.

·          Vyhlasovateľ – Obec Vítkovce písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkami verejnej obchodnej súťaže do desiatich pracovných dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. 

·         Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie predmet nájmu (jej identifikácia a poradie), predloženú cenovú

ponuku a uvedenie poradia, ktoré bolo určené pri vyhodnotení súťaže. 

·         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

·         Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

·         Do súťaže nemožno zahrnúť cenovú ponuku, predloženú po lehote určenej v podmienkach súťaže. 

·         Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.

·         Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý v súťaži zvíťazil.

V.                 Podmienky predaja nehnuteľnosti

·         Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti uzavretím kúpnej zmluvy do 07.09.2020.

·         Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia. 

·         Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

·         V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť ponúknutá na predaj navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.  

·         Náklady na vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy a vkladu do katastra nesie v plnej výške kupujúci.

VI.              Kritéria hodnotenia návrhov 

·         ·Kritérium hodnotenia predložených návrhov je najvyššia cenová ponuka.

·         ·  Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude

·         priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto      bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. 

·         V prípade rovnakej ponúknutej ceny za predaj viacerými navrhovateľmi za splnenia

·         súťažných podmienok rozhodne komisia hlasovaním. 

·         Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a

·         ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

·          

VII.            Podanie ponuky/návrhu 

·         Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným označením - textom: ,,NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PREDAJ POZEMKU V K.Ú. Vítkovce“ 

·         Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) na adresu: Obecný úrad Vítkovce , Obecný úrad č. 99, 053 63 Spišský Hrušov, alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke: „Prijaté: dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

·         Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti:

- presné označenie navrhovateľa (fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné

meno, sídlo, IČO, meno konajúcej osoby/zástupcu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri,telefónne číslo)

- fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo - označenie predmetu kúpy - cenový návrh

- záväzok , že prevezme od vlastníka nehnuteľnosť tak, v akom stave sa nachádza - súhlas s 

  podmienkami súťaže

- ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).

V prípade, že ponuka nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

Vo Vítkovciach 27.07.2020                                                                 Peter   D i r d a

                                                                                                                starosta   obce                                                                                                           

                                                            

1 2 3 4 5 6